Privacy Statement: Meldpunt Lelystad Airport

Versie 27 februari 2020

Privacy Statement Meldpunt Lelystad Airport
Meldpunt Lelystad Airport hecht er veel waarde aan dat op een betrouwbare en duurzame manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacy Statement legt uit hoe Meldpunt Lelystad Airport (in opdracht van Lelystad Airport) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Toepassing
Meldpunt Lelystad Airport wil door middel van deze Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe Meldpunt Lelystad Airport omgaat met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door Meldpunt Lelystad Airport en is van toepassing op de volgende personen:

  • Personen die een melding doen. Telefonisch, via de website of per mail;
  • Personen die toestemming hebben gegeven om een nieuwsbrief en/of kwartaalrapportage van Meldpunt Lelystad Airport te ontvangen.

Deze Privacy Statement geldt niet voor gegevensverwerkingen van andere organisaties gevestigd op de luchthaven Lelystad, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, huurders, exploitanten van winkels en horeca op Lelystad, beveiligingsbedrijven, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Meldpunt Lelystad Airport heeft geen toegang tot of inzage in die gegevensverwerkingen en is daarvoor niet de verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwijzen naar de privacy statements van die organisaties voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Uw persoonsgegevens en Meldpunt Lelystad Airport
De door uw verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door de Meldpunt Lelystad Airport.
Meldpunt Lelystad Airport is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerkt Meldpunt Lelystad Airport uw gegevens?
Voorafgaand aan een verwerking wordt door Meldpunt Lelystad Airport het doel van de verwerking vastgesteld en op basis van welke wettelijke grondslag als genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, we de gegevens verwerken.

De doelen en grondslagen waarvoor Meldpunt Lelystad Airport persoonsgegevens verwerkt zijn:

1) het registreren van uw melding;
2) het in behandeling nemen van uw melding;
3) gedane meldingen te analyseren; en
4) informatie te verzenden aan omwonenden met betrekking tot het vliegverkeer op, vanaf en naar de luchthaven Lelystad.

Indien u via Meldpunt Lelystad Airport een telefonische melding maakt, worden bij de registratie van de melding de volgende persoonsgegevens van u verwerkt: naam, huisnummer, postcode, datum en tijdstip van de melding en inhoud van de melding.

Indien u via de website van Meldpunt Lelystad Airport een melding maakt, worden bij de registratie van de melding de volgende persoonsgegevens van u verwerkt: naam, huisnummer, postcode, datum en tijdstip van de melding, inhoud van de melding, uw e-mailadres.

Beschermen en bewaren van uw gegevens
Meldpunt Lelystad Airport neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle servers en andere opslagmedia zijn voorzien van fysieke en softwarematige beveiliging. De toegang tot uw gegevens blijft beperkt tot direct betrokken geautoriseerde medewerkers.

Om er zeker van te zijn dat derde partijen die bij Meldpunt Lelystad Airport betrokken zijn en waarmee Meldpunt Lelystad Airport mogelijk uw gegevens zal delen, uw gegevens optimaal beveiligen, sluit Meldpunt Lelystad Airport met hen een verwerkersovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer het gebruik en de beveiliging van gegevens.

Uw rechten
Als Meldpunt Lelystad Airport uw persoonsgegevens heeft verzameld, heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van die gegevens. Ook kunt u ons vragen om de gegevens over te dragen aan een andere partij, of om deze slechts beperkt te verwerken. Als laatste kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking.

Hieronder treft u meer uitleg aan over de rechten die u als betrokkene heeft:

Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht om van Meldpunt Lelystad Airport uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van zijn of haar persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, inclusief ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
e) dat de betrokkene het recht heeft te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.

Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om van Meldpunt Lelystad Airport onverwijld rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of –met inachtneming van de doeleinden van de verwerking- aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op vergetelheid
De betrokkene heeft het recht verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en Meldpunt Lelystad Airport is verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen wanneer bijvoorbeeld een van de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
c) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking:

De betrokkene heeft het recht beperking van de verwerking te vragen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist;
b) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
c) Meldpunt Lelystad Airport de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
d) de betrokkene (overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG) bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Meldpunt Lelystad Airport zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
De betrokkene heeft, onder omstandigheden en uitsluitend indien dit technisch mogelijk is, het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan Meldpunt Lelystad Airport heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht van bezwaar:
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy en/of de bovengenoemde rechten, dan kunt u een klacht indienen bij privacy@lelystad-airport.nl en Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Wijzigingen
Meldpunt Lelystad Airport behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit Privacy Statement aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee Meldpunt Lelystad Airport gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het Privacy Statement kunt u altijd vinden op onze website, en we raden u aan deze regelmatig te controleren.

Meldpunt Lelystad Airport in opdracht van Lelystad Airport

Postadres: Postbus 2201, 8203 AE Lelystad, Nederland
Bezoekadres: Emoeweg 7, 8218 PC Lelystad, Nederland